Rozdział XIV - Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

REGULAMIN STUDIÓW

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza
im.Wincentego Pola w Lublinie

Lublin 2013

ROZDZIAŁ XIV - PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

 

§ 35.

 

 1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego. Obowiązek spełnienia tych warunków traktowany jest jako część planu studiów ostatniego roku studiów.
 2. Złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego powinno nastąpić do końca ostatniego semestru studiów, tzn. do końca lutego dla studiów kończących się w semestrze zimowym i do końca września dla studiów kończących się w semestrze letnim.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 2.
 4. Przez pracę dyplomową rozumie się pisemną pracę licencjacką lub magisterską, z zastrzeżeniem ust.5. Oprócz pisemnej formy pracy dyplomowej student składa pracę w formie elektronicznej.
 5. Na wniosek właściwej rady wydziału senat może ustalić, że praca dyplomowa na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, może mieć formę prezentacji multimedialnej. W takim przypadku senat ustala również warunki, które powinna spełniać prezentacja multimedialna.

 

§ 36.

 

 1. Dziekan wyznacza studentowi promotora, który ustala w uzgodnieniu ze studentem temat w zakresie wybranej przez niego specjalności.
 2. Na wniosek studenta, dziekan może dokonać zmiany promotora.
 3. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:
  1) kierunek studiów i specjalność,
  2) zainteresowania studenta,
  3) realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta.

 

§ 37.

 

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent.
 2. W przypadku gdy jedna z ocen jest niedostateczna, dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta.
 3. Ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez osoby określone w ust. 1, według skali określonej w § 22 ust. 2 regulaminu. W przypadku określonym w ust. 2, praca uzyskuje ocenę pozytywną, jeżeli średnia ocen wynosi co najmniej 2,71.

 

§ 38.

 

 1. Decyzje o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków:
  1) uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wynikających z planu studiów i programu nauczania obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia,
  2) wywiązanie się studenta ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, a w szczególności: brak zaległości w opłatach za naukę, posiadanie wszystkich wpisów w indeksie i kartach okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie z biblioteką,
  3) uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta na temat pracy dyplomowej,
  4) złożenie w dziekanacie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej.
 2. Praca dyplomowa powinna być złożona w dziekanacie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana. Dyplomowa komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z trzech osób, w tym z promotora i recenzenta. Przewodniczącym dyplomowej komisji egzaminacyjnej może być: rektor, prorektor, dziekan, prodziekan lub kierownik katedry.
 4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 5. W trakcie egzaminu dyplomowego student:
  1) prezentuje i odpowiada na pytania związanie ze swoją pracą dyplomową,
  2) odpowiada na pytania z zakresu obowiązującego go ogólnego programu studiów.
 6. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę egzaminu dyplomowego według skali ocen określonej w § 22 ust. 2.
 7. Po egzaminie dyplomowym dyplomowa komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie. Ostateczny wynik studiów stanowi: ½ średniej ocen z egzaminów  i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów oraz po ¼ oceny za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

 

§ 39.

 

 1. Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego na uzasadniony pisemnie wniosek studenta lub promotora. Egzamin ten przeprowadza się w trybie i na takich samych zasadach jak w przypadku egzaminów zamkniętych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego przepisu.
 2. Wniosek powinien być złożony z chwilą składania przez studenta pracy w dziekanacie. We wniosku należy wskazać osoby, które zgodnie z wolą dyplomanta lub promotora mogą uczestniczyć w egzaminie dyplomowym.
 3. Informacje o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza się na tablicy ogłoszeń lub w innej formie co najmniej na tydzień przed terminem egzaminu.
 4. Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej.
 5. Uczestnicy egzaminu dyplomowego otwartego mogą brać udział w dyskusji związanej z tematem pracy.
 6. Uczestnicy egzaminu dyplomowego otwartego nie będący członkami komisji nie mogą zadawać pytań egzaminacyjnych dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin. W części niejawnej komisja ustala:
  1) ocenę końcową pracy dyplomowej,
  2) ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta doty¬czących pracy dyplomowej i pytań z zakresu obowiązującego go ogólnego programu studiów),
  3) ocenę końcową ukończenia studiów.


§ 40.

 

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, dziekan na wniosek studenta wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
 2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później, niż sześć miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów.

 

§ 41.

 

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
  • do 3,25 – dostateczny (3,0)
  • od 3,26 – dostateczny plus (3,5)
  • od 3,76 – dobry (4,0)
  • od 4,26 – dobry plus (4,5)
  • od 4,51 – bardzo dobry (5,0)
 3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład dyplomowej komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów.
 4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

 

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40