Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne

 

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach, takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych.

 

Profil absolwenta:

W toku studiów słuchacz zdobędzie umiejętności:

–  opracowania diagnozy głównych problemów występujących w różnych środowiskach, prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

– metodycznej pracy w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym,

– tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej,

– wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,

–  tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych,

– zdolności funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania

z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz nieprzystosowaniem społecznym),

– pracy z osobami mającymi trudności w przystosowaniu się do społecznych oczekiwań i wymagań związanych z pełnionymi rolami, wynikającymi z bycia na określonym etapie rozwoju psychospołecznego,

– realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego oraz instytucjach i placówkach zajmujących się specjalistyczną opieką i terapią dzieci i młodzieży,

– rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych  dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia osób z różnego rodzaju deficytami),

– prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wynikających np. z zaniedbania wychowawczego, trudności w uczeniu się, przewlekłej choroby, niepełnosprawności),

– podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy.

STUDIA PODYPLOMOWE

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biblioteka, pok. nr 48,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 72 40 w.30, 81 740 25 47, 507 935 577
 • Ciechanów:
  Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ,,Alfa”
  ul. Żórawskiego 5, Ciechanów
  tel. 517 717 276
 • Działdowo:
  Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II
  ul. Polna 11, Działdowo
  tel. 23 697 33 33, 787 755 781, 608 057 257
 • Kraków:
  Wolna Szkoła Waldorfska
  ul. Zawiła 2, Kraków
  tel. 605 580 607
 • Płońsk:
  Publiczna Szkoła Policealna
  ul. Warszawska 70, Płońsk
  tel. 696 752 066, 501 654 124
 • Skierniewice:
  ul. Rynek 12 (rekrutacja), ul. Rynek 13 (zajęcia dydaktyczne),
  tel. 504 077 344
 • Nidzica:
  Zespół Szkół nr 1, ul. Kopernika 1
  Rekrutacja: 89 625 21 16, 664 499 235
 • Pisz:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sikorskiego 15
  tel. 509 780 366
 • Rybno:
  Zespół Szkół w Rybnie, ul. Sportowa 24
  Rekrutacja: 606 396 532, 787 755 781
 • Tczew:
  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. Królowej Marysieńki 10
  Rekrutacja: 509 526 440
 • Włocławek:
  Zespół Szkół nr 4, ul. Kaliska 108, Rekrutacja OKZ Włocławek, ul. P. O. W. 20/22 lok. 17 (budynek BGŻ)
  tel. 54 231 40 30, 504 038 639