Adresaci studiów:

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (w zależności od typu szkoły, placówki), a dla osób niebędących nauczycielami – posiadanie dyplomu studiów zawodowych (licencjat) lub studiów magisterskich.

 

Cel studiów:

Celem ukończenia studiów jest uzyskanie kwalifikacji wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.), który określił wymagania kwalifikacyjne kadry kierowniczej szkół i placówek niezbędnych zarówno dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju szkoły (placówki) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 973).

 

Profil absolwenta:

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • zarządzania szkoła lub placówką funkcjonującą w systemie oświaty;
 • planowania pracy, wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji kierowniczych w szkole (placówce);
 • znajomości i stosowania prawa w zarządzaniu szkołą (placówką) i w systemie oświatą;
 • formalnych i praktycznych kompetencji dyrektora jako pracodawcy i menedżera, w tym:
 • umiejętności komunikacji w języku polskim i angielskim:
 • relacji interpersonalnych;
 • zarządzania zmianą i zarządzania informacją;
 • stosowania informatycznych narzędzi zarządzania;
 • przygotowania praktycznego do wykonywania zadań kierowniczych;
 • badania procesów i efektów kształcenia i wychowania;
 • zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • planowania i udziału w projektach oświatowych, w tym: programowania i finansowania udziału szkoły (placówki) w projektach UE;
 • zarządzania systemami informacyjnymi w systemie oświaty;
 • wypełniania przywódczych roli w procesie tworzenia dogodnych warunków do uczenia się i wychowywania;
 • promowania rozwoju kompetencji u uczniów – wychowanków, kadry pedagogicznej   i innych pracowników szkoły (placówki) które pozwolą im z powodzeniem funkcjonować
  w bezpośrednim środowisku i środowisku lokalnym;
 •  motywacji, przetwarzania informacji, posługiwania się komputerem, innowacyjności, umiejętności rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości;
 • kształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej,
 • współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji procesu kształcenia
  i wychowania, planowania rozwoju szkoły (placówki);
 • współpracy z rodzicami i osobami ze środowiska lokalnego;
 • dostrzegania i rozwiązywania problemów;
 • stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych;
 • postrzegania siebie jako kompetentnego dyrektora, skutecznie komunikującego się
  i działającego w różnych sytuacjach, umiejącego korzystać z nowoczesnych technologii oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem.

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie oświatą

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biblioteka, pok. nr 48,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 72 40 w.30, 81 740 25 47, 507 935 577
 • Ciechanów:
  Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ,,Alfa”
  ul. Żórawskiego 5, Ciechanów
  tel. 517 717 276
 • Działdowo:
  Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II
  ul. Polna 11, Działdowo
  tel. 23 697 33 33, 787 755 781, 608 057 257
 • Kraków:
  Wolna Szkoła Waldorfska
  ul. Zawiła 2, Kraków
  tel. 605 580 607
 • Płońsk:
  Publiczna Szkoła Policealna
  ul. Warszawska 70, Płońsk
  tel. 696 752 066, 501 654 124
 • Skierniewice:
  ul. Rynek 12 (rekrutacja), ul. Rynek 13 (zajęcia dydaktyczne),
  tel. 504 077 344
 • Nidzica:
  Zespół Szkół nr 1, ul. Kopernika 1
  Rekrutacja: 89 625 21 16, 664 499 235
 • Pisz:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sikorskiego 15
  tel. 509 780 366
 • Rybno:
  Zespół Szkół w Rybnie, ul. Sportowa 24
  Rekrutacja: 606 396 532, 787 755 781
 • Tczew:
  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. Królowej Marysieńki 10
  Rekrutacja: 509 526 440
 • Włocławek:
  Zespół Szkół nr 4, ul. Kaliska 108, Rekrutacja OKZ Włocławek, ul. P. O. W. 20/22 lok. 17 (budynek BGŻ)
  tel. 54 231 40 30, 504 038 639