Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:

Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub kartę stałego pobytu).

Świadectwo dojrzałości (jeżeli nie ukończyłaś/eś jeszcze szkoły to w ciągu 14 dni od daty otrzymania świadectwa dojrzałości dostarcz je osobiście, pocztą lub e-mailem do WSSP. W przeciwnym wypadku Twoje zgłoszenie zostanie anulowane).

W przypadku zapisywania się na studia II stopnia (magisterskie) dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jego odpis.

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, dokumentowania przebiegów studiów oraz wykonywania przez Uczelnię innych zadań i uprawnień wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz w statucie Uczelni. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym jest Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201, poz. 1188), w celu prowadzenia rekrutacji na studia wyższe oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów. Kandydat na studenta a także student uprawniony jest w siedzibie WSSP do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).Aby przejść dalej, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.