STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE


Wymagane dokumenty:
 • wypełniony formularz podania do rektorapobierz
 • odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B /suplement) 
  (Cudzoziemcy – dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • świadectwo dojrzałości
  (Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunek Fizjoterapia/ – skierowanie do pobrania
  (Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia),
 • dowód osobisty lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 4 zdjęcia (przynajmniej jedna fotografia – barwna ).

 


STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz podania do rektorapobierz
 • świadectwo dojrzałości
  (Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia potwierdzona przez Uczelnię),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne/ –
  skierowanie do pobrania na kierunek Fizjoterapia,
  skierowanie do pobrania na kierunek Kosmetologia,
  skierowanie do pobrania na kierunek Wychowanie Fizyczne
  (Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia, Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne),
 • dowód osobisty lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 4 zdjęcia (przynajmniej jedna fotografia – barwna ).

STUDIA PODYPLOMOWE


 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz podania do rektorapobierz
 • odpis dyplomu studiów wyższych
  (Cudzoziemcy – dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Odnowa biologiczna – Fizjoterapia – skierowanie do pobrania,
  (Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia),
 • dowód osobisty lub inny dokument, stwierdzający tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 3 zdjęcia.