Informujemy, że studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w następujących terminach:
do dnia 20 października – w przypadku ubiegania się o świadczenia na okres roku akademickiego bądź semestr zimowy,
do 20 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na rok akademicki 2016/2017

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (Generator wniosku)
Instrukcja do generatora wniosku

Próg dochodu na osobę uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 900 zł.

Załącznik nr 1Awzór wniosku – wypełniają studenci, których sytuacja materialna oraz liczba osób w rodzinie nie uległa zmianie od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji materialnej lub osobowej w rodzinie należy ponownie wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej (Generator Wniosku), wykazując dochody za 2015 r. oraz zmianę sytuacji materialnej i osobowej w rodzinie, która nastąpiła po złożeniu wniosku w semestrze zimowym.

Załącznik nr 2wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 3wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Załącznik nr 4wzór wniosku o przyznanie zapomogi.

Załącznik nr 5zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

Załącznik nr 6zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa.

Załącznik nr 7oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Załącznik nr 8oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych.

Załącznik nr 9 – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dni. 17.07.2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Oświadczenie osoby bezrobotnej, niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu (załączniki do wyliczenia średniej do pobrania poniżej):

Fizjoterapia I stopnia

 2 rok stacjonarny

2 rok niestacjonarny

3 rok stacjonarny i niestacjonarny

Fizjoterapia II stopnia

1 rok niestacjonarny (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze średnią z dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia ukończonych w 2015 r.)

2 rok niestacjonarny

Kosmetologia

2 rok stacjonarny i niestacjonarny

3 rok stacjonarny i niestacjonarny