plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Tryb prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSSP w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 240 godzin w ramach dwóch semestrów, a dla osób pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii 350 godzin w programie 3-semestralnym.

 

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych warszawskich uczelni oraz praktycy z instytucji turystyczno-hotelarskich (Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Hotelu Europa, Biura Turystyki i Wypoczynku „Watra Travel” oraz Almatur itp.)

 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.


 

TREŚCI PROGRAMOWE


 1. ORGANIZACJA TURYSTYKI W POLSCE
  1. Administracja centralna i samorząd lokalny.
  2. Regionalne i centralne organizacje turystyczne.
  3. Samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, Polska Izba Turystyki, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Izba Gospodarcza, Uzdrowiska Polskie).
  4. Organizacje społeczne i gospodarcze (Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Polski Związek Motorowy, Polska Federacja Kempingu i Karawaningu, stowarzyszenia, kongresy i konferencje w Polsce).
  5. System informacji turystycznej w Polsce.

 2. MARKETING W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Podstawowe wiadomości o marketingu.
  2. Istota i rola marketingu w turystyce i hotelarstwie.
  3. Podstawowe koncepcje marketingowe w hotelarstwie.
  4. Rynek usług turystycznych i hotelarskich.
  5. Produkt na rynku usług turystycznych.
  6. Klasyfikacje, fazy życia produktu.
  7. „Model gościnności” w turystyce i hotelarstwie.
  8. Programowanie usług turystycznych i hotelarskich.
  9. Marketingowa strategia sprzedaży usług turystycznych i hotelarskich.
  10. Biznes plan przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego.
  11. Strategia rozwoju firmy.
  12. Polityka cen usług turystycznych i hotelarskich jako instrument strategii marketingowej.
  13. Strategia promocji na rynku usług turystyczno-hotelarskich; reklama; public relations; znak firmowy.

 3. HOTELARSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE
  1. Podstawowe pojęcia w hotelarstwie.
  2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie.
  3. Wybrane sieci hotelowe w Polsce i na świecie.
  4. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej i gastronomicznej.
  5. Organizacja hotelarstwa w Polsce.
  6. Kultura hotelarstwa.
  7. Zadania i technika pracy recepcji.
  8. Technika pracy służby piętrowej.
  9. Technika pracy działu gastronomicznego.
  10. Hotelowy pion techniczny.
  11. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży.
  12. Nowoczesne formy zarządzania w hotelarstwie.

 4. WALORY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
  1. Podział dóbr turystycznych.
  2. Podstawowe metody oceny atrakcyjności środowiska turystycznego dla turystyki.
  3. Regiony turystyczne w Polsce, główne centra krajoznawstwa i turystyki w Polsce.
  4. Treści krajoznawcze w programowaniu imprez turystycznych.

 5. TWORZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
  1. Wykorzystywanie wyników badań rynkowych dla potrzeb tworzenia produktu turystycznego.
  2. Programowanie imprez turystyki powszechnej krajowej i zagranicznej.
  3. Programowanie imprez turystyki kwalifikowanej – rady, zloty, rejsy, spływy.
  4. Programowanie imprez specjalistycznych – polowań, kongresów, zjazdów.
  5. Koszty imprez, rodzaje kosztów, sposoby wyliczanie, marże, stawki i opłaty, podatek VAT, ustalanie ceny jednostkowej.
  6. Preliminarz kosztów imprezy turystyki kwalifikowanej – wpływy, wydatki, sponsoring.
  7. Kalkulacja kosztów imprez specjalistycznych.
  8. Ustalanie bazy dla ceny jednostkowej.

 6. PRAWO W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Podstawy i zasady stosowania prawa.
  2. System organizacyjno – prawny turystyki w Polsce.
  3. Obowiązki administracyjne związane z podróżowaniem, podejmowaniem działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników turystyki.
  4. Podstawy prawa i postępowania cywilizacyjnego.
  5. Umowy o świadczenie usług turystycznych i hotelarskich.
  6. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i hotelarstwa.
  7. Karna ochrona bezpieczeństwa w turystyce i hotelarstwie.
  8. Ochrona prawna walorów turystycznych.
  9. Ustawa o usługach turystycznych.
  10. Akty normatywne dotyczące pilotażu i przewodnictwa.
  11. Ubezpieczenie w turystyce.
  12. Dostosowanie prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej.

 7. RUCH TURYSTYCZNY W POLSCE I NA ŚWIECIE
  1. Podstawowe pojęcia i definicje.
  2. Kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych.
  3. Potrzeby i motywy uprawiania turystyki.
  4. Uwarunkowania rozwoju turystyki.
  5. Charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego.
  6. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny.
  7. Wybrane rynki turystyczne, wybrani tour operatorzy krajowi i zagraniczni.
  8. Ustawa o usługach turystycznych.

 8. EKONOMIKA TURYSTYKI I HOTELARSTWA
  1. Przedmiot i zakres ekonomiki turystyki.
  2. Polityka państwa w zakresie turystyki i hotelarstwa.
  3. Turystyka i hotelarstwo w gospodarce narodowej i regionalnej.
  4. Podstawowe kategorie ekonomiczne w turystyce i hotelarstwie.
  5. Turystyka jako przedmiot wymiany zagranicznej państwa.
  6. Efekt mnożnikowy w turystyce.
  7. Przedsiębiorstwo turystyczne i hotelarskie jako kategoria rynkowa.

 9. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Komputeryzacja w turystyce i hotelarstwie.
  2. Oprogramowanie dla potrzeb turystyki i hotelarstwa.
  3. Internet w turystyce i hotelarstwie.
  4. Transport w turystyce.
  5. Standaryzacja usług turystycznych i hotelarskich.
  6. Rekomendacja, system konkursów.

 10. RACHUNKOWOŚĆ I SYSTEMY PODATKOWE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
  1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
  2. Rachunkowość finansowa; zasady i podstawy prawne rachunkowości ; majątek i kapitały przedsiębiorstwa; bilans; przychody; koszty; wynik finansowy; rachunek zysków i strat; operacje gospodarcze, bilansowe i wynikowe.
  3. Rachunkowość zarządcza, klasyfikacja kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza progu rentowności, kalkulacja cen, rachunek kosztów standardowych, budżetowanie i planowanie kosztów.
  4. VAT w usługach turystycznych.
  5. Kontroling i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach turystycznych.

 11. KONWERSATORIUM – wybrana tematyka turystyki i hotelarstwa współczesnego.
 12. SEMINARIUM DYPLOMOWE
 13. METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH
 14. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE HOTELARSKIM
 15. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM

 

Czesne:

I semestr – 1 500 zł
II semestr – 1500 zł
III semestr – 750 zł

STUDIA PODYPLOMOWE

Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 25 08

Leave a Reply

Skip to content