Czas trwania:

2

semestry

Liczba godzin:

200

godzin

Czesne:

I semestr:

1550

złotych

II semestr:

1550

złotych

Studia adresowane są przede wszystkim do:

 • nauczycieli, wychowawców, opiekunów, osób duchownych,
 • pracowników samorządów i administracji,
 • pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych,
 • pracowników organizacji pozarządowych i firm ubezpieczeniowych,
 • pracowników służb mundurowych.

Studia przygotowują absolwentów do:

 • rozpoznawania i eliminowania czynników środowiskowych, zagrażających życiu i zdrowiu,
 • organizowania środowiska życia i pracy w aspekcie założeń promocji zdrowia,
 • pełnienia roli leadera promocji zdrowia w środowisku życia i pracy,
 • projektowania, realizacji i oceny programów edukacyjno – zdrowotnych,
 • projektowania materiałów edukacyjnych o problematyce zdrowotnej,
 • czynnego udziału w pracy zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się zdrowiem publicznym,
 • udzielania pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
 • wspierania osób zdrowych i z deficytem zdrowia w ich rozwoju,
 • podejmowania świadomych i trafnych decyzji życiowych i zawodowych z uwzględnieniem przesłanek zdrowotnych,
 • aplikowania do funduszy krajowych i europejskich, dostępnych w obszarze zdrowia.

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

 • Nauka o zdrowiu, rozwoju człowieka i procesach życiowych,
 • Psychologia zdrowia.
 • Socjologia zdrowia, choroby i medycyny.
 • Etyka medyczna.
 • Promocja zdrowia.
 • Choroby społeczne, cywilizacyjne i patologie społeczne.
 • Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych.
 • Metodyka edukacji zdrowotnej.
 • Zdrowie publiczne.
 • Organizacja, zarządzanie i finansowanie w ochronie zdrowia.
 • Ratownictwo medyczne.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Seminarium dyplomowe/praca dyplomowa/

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie,
  Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter),
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 448 08 20
  email: rekrutacja@wssp.edu.pl

Koordynator studiów podyplomowych

mgr Dominika From

tel.  81 448 08 20
tel. 507 935 577
email: rekrutacja@wssp.edu.pl

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast