Studia adresowane są przede wszystkim do:

 • nauczycieli, wychowawców, opiekunów, osób duchownych,
 • pracowników samorządów i administracji,
 • pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych,
 • pracowników organizacji pozarządowych i firm ubezpieczeniowych,
 • pracowników służb mundurowych.

Studia przygotowują absolwentów do:

 • rozpoznawania i eliminowania czynników środowiskowych, zagrażających życiu i zdrowiu,
 • organizowania środowiska życia i pracy w aspekcie założeń promocji zdrowia,
 • pełnienia roli leadrea promocji zdrowia w środowisku życia i pracy,
 • projektowania, realizacji i oceny programów edukacyjno – zdrowotnych,
 • projektowania materiałów edukacyjnych o problematyce zdrowotnej,
 • czynnego udziału w pracy zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się zdrowiem publicznym,
 • udzielania pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
 • wspierania osób zdrowych i z deficytem zdrowia w ich rozwoju,
 • podejmowania świadomych i trafnych decyzji życiowych i zawodowych z uwzględnieniem przesłanek zdrowotnych,
 • aplikowania do funduszy krajowych i europejskich, dostępnych w obszarze zdrowia.

Przebieg studiów:
Dokumentacja programowa studiów została przygotowana w dwóch wersjach:

 • wersja I – 350 godzin w cyklu 3-semestralnym (studia umożliwiające awans zawodowy nauczycieli),
 • wersja II – 250 godzin w cyklu 2-semestralnym.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez wykładowców uczelni lubelskich oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych – wybitnych specjalistów z tych dziedzin, które zostały ujęte w planie studiów. Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. zw. n. med. Leszek Wdowiak – specjalista krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

Realizacja zajęć
Realizację zajęć dydaktycznych zaplanowano w Instytucie Medycyny Wsi, który dodatkowo dysponuje stołówką i pokojami gościnnymi.
Przewidujemy następujące rozwiązania w zakresie organizacji sesji zjazdowych, które mogą być dostosowane do życzeń większości studentów:

 • zjazdy sobotnio – niedzielne (co dwa tygodnie),
 • zjazdy tygodniowe (jeden raz w miesiącu),
 • w okresie ferii i wakacji.

Program studiów:

 1. Nauka o zdrowiu, rozwoju człowieka i procesach życiowych,
 2. Psychologia zdrowia.
 3. Socjologia zdrowia, choroby i medycyny.
 4. Etyka medyczna.
 5. Promocja zdrowia.
 6. Choroby społeczne, cywilizacyjne i patologie społeczne.
 7. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych.
 8. Metodyka edukacji zdrowotnej.
 9. Zdrowie publiczne.
 10. Organizacja, zarządzanie i finansowanie w ochronie zdrowia.
 11. Ratownictwo medyczne.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 13. Seminarium dyplomowe/praca dyplomowa/

Praca dyplomowa– teoretyczna lub empiryczna, napisana z wykorzystaniem zwartych źródeł informacji naukowej, czasopism, publikacji elektronicznych oraz bibliograficznej bazy danych MEDLINE.

STUDIA PODYPLOMOWE

Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 25 08
Czcionka / Font
Kontrast / Contrast