Odbiorcami studiów są osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności:

  • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (dyplom socjoterapeuty jest jednym z kryteriów zatrudnienia w tych placówkach),
  • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (ukończenie socjoterapii jest traktowane tam równorzędnie z ukończeniem resocjalizacji),
  • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, bursy),
  • pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
  • pracownicy organizacji pozarządowych pracujących w środowiskach defaworyzowanych społecznie,
  • nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni (uprawnienia socjoterapeutyczne są dodatkowym atutem przy awansie zawodowym),
  • psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

 

Celem studiów jest:

  1. Pogłębianie i uzupełnienie wiedzy z zakresu
    – diagnozy w ujęciu relacyjnym i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych;
    – potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
    – profilaktyki uzależnień (programy terapeutyczne, edukacyjne, środowiskowe );
    – psychologii małych grup (psychologia społeczna);
  2. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności:
    – nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
    – planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych;
    – prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych;
  3. Rozwój osobisty;

 

 

Program studiów:

  1. Blok zajęć teoretyczno – metodycznych (wykłady 50 godzin, ćwiczenia 40 godzin):
    – współczesne koncepcje rozwoju;
    – formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
    – profilaktyka i promocja zdrowia;
    – prądy i kierunki psychoterapii dzieci i młodzieży;
    – dynamika małych grup;
    – konflikt: teorie, sposoby rozwiązywania;
    – socjoterapia: proces, metoda, programy socjoterapeutyczne, ewaluacja;
  2. Treningi:
    – trening interpersonalny – 40 godzin;
    – trening umiejętności wychowawczych – 40 godzin;
    – trening osobistego stylu pracy: terapeutyczny lub asertywności – 40 godzin;
  3. Warsztaty:- socjoterapia dzieci – 20 godzin;
    – socjoterapia młodzieży – 20 godzin;
    – warsztat antystresowy (techniki relaksacyjne) – 20 godzin;
    – warsztat kontaktu z rodziną – 20 godzin;
  4. Przygotowanie pracy dyplomowej w formie scenariusza zajęć terapeutycznych, będącego uogólnieniem zdobytych doświadczeń poznawczych i praktycznych – 30 godzin.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 3 semestry (350 godz. zajęć w tym 30 godz. pracy własnej)

 

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Korczyński

 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach, a także:
– przedstawienie pracy dyplomowej w formie scenariusza zajęć terapeutycznych, będącego uogólnieniem zdobytych doświadczeń poznawczych i praktycznych
– uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen z przewidzianych tokiem studiów egzaminów i zaliczeń,
– złożenie z wynikiem pomyślnym egzaminu dyplomowego.

 

Egzamin dyplomowy

  1. Prezentacja wybranego scenariusza zajęć terapeutycznych
  2. Minimum trzy pytania z obszaru realizowanych studiów podyplomowych

 

Sylwetka absolwenta
W trakcie studiów student rozwinie następujące umiejętności i kompetencje:

  1. Umiejętność pracy z grupą w następujących zakresach:
    • rozumienia faz rozwoju grupy i jej dynamiki;
    • rozróżniania ról w grupie;
    • prowadzenia grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę;
    • elastycznego posługiwania się strukturami jako technikami pracy, adekwatne do procesu grupowego;
  2. Diagnozowanie obszarów zaburzeń dziecka oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń;
  3. Przeprowadzanie analizy i diagnozy sytuacji dziecka w szerszym kontekście społecznym np.: szkolnym, rodzinnym (ujęcie systemowe) i planowanie oddziaływań z uwzględnieniem innych form pomocy (osoby i instytucje);
  4. Umiejętność organizowania sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka (grupy), w trakcie grupowych spotkań socjoterapeutycznych.

 

Koszt studiów: opłata rekrutacyjna 100 zł, czesne 1300 zł za semestr.

STUDIA PODYPLOMOWE

Socjoterapia

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08