S_077_preview

Ekonomia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski
– angielski

 

Pobierz broszurę informacyjną kierunku – pobierz

Studiuj ekonomię w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

EKONOMIA

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym. Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym
 • praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych
 • praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.

 

Uruchomienie nowego kierunku z dwiema specjalnościami jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy i potrzeby kształcenia wśród studentów.

 • Ekonomia menedżerska – współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności  ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można podjąć pracę w następujących instytucjach:
  –  stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
  – korporacje międzynarodowe,
  – działy finansowe i operacyjne,
  – jako analityk finansowy, analityk rynków,
  – administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
  – organizacje pozarządowe,
  – firmy konsultingowe.
 • Biznes międzynarodowy – specjalność ta zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent studiów ekonomicznych musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany do pracy:
  – w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  – pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności;
  – prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim
  – do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.
Czcionka / Font
Kontrast / Contrast