A. Zasady rekrutacji / Wymogi ogólne

 1. Status studenta WSSP studiów licencjackich lub magisterskich, stacjonarnych lub niestacjonarnych o dowolnym kierunku kształcenia.
 2. Student nie może w momencie wyjazdu przebywać na urlopie dziekańskim.
 3. Student ubiegający się o możliwość wyjazdu na studia musi mieć skończony i zaliczony pierwszy rok studiów (warunek ten nie dotyczy studentów ubiegających się o możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę).
 4. Stypendium jakie student otrzymuje z Programu Erasmus + nie służy pokryciu pełnych kosztów pobytu, a tylko pewnych kosztów podróży, ubezpieczenia, ewentualnego kursu językowego czy dodatkowych kosztów utrzymania za granicą.
 5. W przypadku wyjazdu na studia istnieje możliwość przedłużenia pobytu z jednego do dwóch semestrów, ale tylko w obrębie jednego i tego samego roku akademickiego, pod warunkiem posiadania przez uczelnię wystarczających środków pozwalających na wypłatę stypendium na przedłużony okres pobytu.
 6. Istnieje możliwość wcześniejszego powrotu pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zaliczeń na uczelni partnerskiej, tak aby wyjazd mógł zostać w pełni uznany.
 7. Student musi mieć uregulowane wszystkie płatności za dotychczasową naukę na WSSP.
 8. Wyjazd na część okresu studiów jest możliwy jedynie na uczelnię posiadającą Kartę Uczelni Erasmusa (EUC).
 9. Wyjazd na część okresu studiów oraz praktykę jest możliwy do państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Turcji.
 10. Student zakwalifikowany do wyjazdu powinien pamiętać przed wyjazdem o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), chyba że uczelnia przyjmująca wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu.
 11. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
 12. Student musi złożyć wypełnioną kartę rekrutacyjną wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami i pozytywnie przejść proces rekrutacji.
 13. Aby odbyte praktyki lub studia zostały w pełni zaliczone student jest zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia 15 września danego roku.
 14. Wyjazd stypendialny Programu Erasmus stanowi integralną część studiów i nie może wydłużać ogólnego czasu studiów.
 15. Student wyjeżdżający do uczelni zagranicznej nie przestaje być studentem uczelni macierzystej wraz z przysługującymi mu prawami (m.in. ciągłość wypłat stypendiów krajowych podczas pobytu studenta za granicą) i obowiązkami.
 16. WSSP gwarantuje uznanie okresu studiów za granicą, w oparciu o zastosowanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 17. Student ma prawo wziąć udział w kursie językowym Programu Erasmus. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za naukę, płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz ponoszą dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.
 18. Uczelnia macierzysta jest zobowiązana do uznania okresu studiów spędzonych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement), potwierdzonego Wykazem zaliczeń (Transcript of Records) oraz Certyfikatem potwierdzającym obecność w uczelni partnerskiej w określonym umową przedziale czasowym (Certificate of Attendance). Warunkiem uznania praktyki za równoważną praktyce odbywanej w kraju, jest zrealizowanie Programu Praktyki (Training Agreement), potwierdzonego Kartą oceny praktyki (Grade chart) oraz Certyfikatem potwierdzającym obecność w instytucji partnerskiej w określonym umową przedziale czasowym (Certificate of Attendance).
 19. Praktyka może odbywać się w: zagranicznych przedsiębiorstwach/firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, innych instytucjach (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.) i może być zaliczona w uczelni macierzystej zarówno jako obowiązkowa, jak i nieobowiązkowa. Praktyka nieobowiązkowa zostanie co najmniej odnotowana w suplemencie do dyplomu.
 20. Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od przyjeżdżających w ramach wymiany studentów opłat za naukę (np. wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy, i.t.p.).
 21. Udział w programie wymiany wiąże się z koniecznością zaangażowania podczas studiów za granicą także pewnej ilości własnych środków finansowych.
 22. Decyzja o wyjeździe musi być nieodwołalna. Nieuzasadniona rezygnacja, nawet na etapie rekrutacji, skutkuje brakiem możliwości ponownego ubiegania się o uczestnictwo w Programie Erasmus +.
 23. Niezadowalające osiągnięcia studenta, brak uczestnictwa w zajęciach, lub nieprzystąpienie do zaliczeń i egzaminów w uczelni partnerskiej lub instytucji przyjmującej, mogą stanowić podstawę żądania przez WSSP zwrotu części lub całości wypłaconego stypendium.
 24. W trakcie pobytu za granicą student zachowuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu i innych umów.
 1. W przypadku osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na wyjazd.
 2. W przypadku studentów z przyznanym stypendium socjalnym istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na wyjazd (dotyczy tylko wyjazdu na studia).
 3. W ramach Erasmusa + można wyjechać kilkakrotnie na praktykę i na studia, o ile łączny czas trwania wszystkich pobytów stypendialnych nie przekracza 12 miesięcy na studiach licencjackich i 12 miesięcy na studiach magisterskich (z uwzględnieniem uprzedniego uczestnictwa w programie LLP-Erasmus).
 4. W programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

 B. Komisja rekrutacyjna

 1. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i dokonuje ostatecznego wyboru listy studentów zakwalifikowanych do Programu.
 2. W skład komisji wchodzą:

– Dziekan wydziału, na którym studiuje dany student,

– uczelniany Koordynator Programu Erasmus,

– lektor prowadzący na WSSP z danym studentem zajęcia z języka obcego.

 C. Kryteria kwalifikacji

 1. Znajomość języka, w którym odbywać się będzie praktyka lub studia – stopień znajomości umożliwiający sprawne wykonywanie obowiązków podczas praktyki lub, w przypadku studiów, branie aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskiwanie zaliczeń na egzaminach.
 2. Wyniki w nauce, w postaci średniej ocen z 2 ostatnich semestrów.
 3. Aktywny udział w życiu uczelni (Klub Turystyki Aktywnej, Koło Naukowe Turystyki, Samorząd WSSP, AZS WSSP), aktywność pozauczelniana itp.
 4. Motywacja studenta do wyjazdu.

 

D. Wymagane dokumenty

 1. CV (j. polski).
 2. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
 3. Wypełniona karta rekrutacyjna.
 4. Zdjęcie do dokumentów.

 

E. Warunki finansowe – stypendium

 1. Każdemu z uczestników programu Erasmus przysługuje stypendium na pokrycie części kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów itp.
 2. Wysokość stypendium, zależy od tego, w której „grupie” znajduje się       kraj, do którego student będzie wyjeżdżał na stypendium (wyższe koszty przeżycia w niektórych państwach).
 3. W przypadku wyjazdu na studia, student nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za naukę na uczelni przyjmującej (czesne, opłaty egzaminacyjne, korzystanie z biblioteki itp.).
 4. Uczelnia przyjmująca może zażądać od studenta jedynie standardowych opłat pobieranych od wszystkich studentów na takich samych zasadach. Chodzi tu np. o opłaty za członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z xero, obowiązkowe ubezpieczenie, wydanie legitymacji itp.
 5. Czesne na uczelni macierzystej – student jest zobowiązany przed wyjazdem uregulować płatności za semestr, który spędzi za granicą.
 6. W celu otrzymania grantu student zobowiązany jest do założenia konta bankowego w EUR i utrzymywania go, co najmniej do czasu rozliczenia przyznanego mu grantu.
 7. Wypłata grantu w formie przelewu bankowego następuje po podpisaniu Umowy Student-Uczelnia w dwóch ratach (80 % i 20 %). Pierwsza rata wypłacana jest przed planowaną datą wyjazdu na studia lub praktykę, druga po całkowitym rozliczeniu studenta z wyjazdu za granicę.
 8. W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do długości pobytu zaplanowanej w Umowie, student zobowiązany jest zwrócić tę część grantu, która pokrywa tygodnie lub miesiące wykraczające poza rzeczywisty czas spędzony za granicą.

 

F. Niezbędna dokumentacja

W przypadku wyjazdu na praktykę:

 1. Student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus jest zobowiązany do podpisania umowy z WSSP.
 2. Należy sporządzić Training Agreement z zagraniczną instytucją przyjmującą (pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium mają osoby, które samodzielnie wyszukają dla siebie instytucję przyjmującą). Wzór Training Agreement dostępny w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą WSSP.
 3. Karta oceny praktyki wypełniana przed powrotem studenta przez zagranicznego opiekuna praktyki.
 4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki podbite i podpisane przez zagranicznego opiekuna praktyki na koniec pobytu studenta w instytucji przyjmującej.
 5. Po powrocie do kraju student jest zobowiązany najpóźniej do dnia 15 września wypełnić ankietę dotyczącą wyjazdu odbytego ramach Programu Erasmus +.
 6. Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewypełnienie ankiety stypendysty skutkować będzie unieważnieniem umowy podpisanej ze studentem i wezwaniem do zwrotu wypłaconego stypendium.

W przypadku wyjazdu na część okresu studiów:

 1. Podobnie jak w przypadku praktyki, student zakwalifikowany do wyjazdu na stypendium jest zobowiązany do podpisania umowy z WSSP.
 2. Podpisywana jest deklaracja o pełnym uznaniu okresu studiów za granicą, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów na uczelni partnerskiej i spełnieniu wszystkich określonych w umowie warunków.
 3. Należy sporządzić Learning Agreement, czyli porozumienie o programie nauczania na zagranicznej uczelni, który po zaakceptowaniu przez WSSP jest przesyłany do akceptacji przez uczelnie partnerską.
 4. Do Learning Agreement sporządzany jest Recognition Sheet, czyli potwierdzenie uznania zaliczeń, które zaświadcza iż student będzie miał w pełni uznany okres studiów odbytych na zagranicznej uczelni.
 5. Należy po powrocie ze studiów przedłożyć odpowiedniemu Dziekanowi wykaz zaliczeń (Transcript of Records), potwierdzający zrealizowane na zagranicznej uczelni przedmioty, stopnie uzyskane podczas końcowych zaliczeń i egzaminów oraz liczbę zdobytych punktów ECTS.
 6. Po powrocie do kraju student jest zobowiązany najpóźniej do dnia 15 września wypełnić ankietę dotyczącą wyjazdu odbytego ramach Programu Erasmus.
 7. Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewypełnienie ankiety stypendysty skutkować będzie unieważnieniem umowy podpisanej ze studentem i wezwaniem do zwrotu wypłaconego stypendium.