Informujemy, że studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w następujących terminach:
do dnia 31  października – w przypadku ubiegania się o świadczenia na okres roku akademickiego bądź semestr zimowy,
do dnia 31 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni.

 

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,  zapomogi:
81 740 25 07, stypendia@wssp.edu.pl


Szczegółowe informacje w sprawie stypendium Rektora:
dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu 81 740 25 39 wfiz@wssp.edu.pl
dziekanat Wydziału Nauk Społecznych 81 740 25 08 wtiwf@wssp.edu.pl
dziekanat studiów anglojęzycznych 81 469 18 67 deanvpu@pol.edu.pl

 

 

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ WINCENTEGO POLA W LUBLINIE

 

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (Generator wniosku).
  Informujemy, że przy próbie uruchomienia instalatora system Win10 może blokować możliwość uruchomienia instalatora wyświetlając komunikat:”System Windows chronił ten komputer Filtr SmartScreen usługi Windows Defender uniemożliwił uruchomienie nierozpoznanej aplikacji. Uruchomienie tej aplikacji może narazić komputer na zagrożenie.Więcej informacji”W takiej sytuacji aby zainstalować program należy kliknąć na „Więcej informacji” i wybrać „Uruchom mimo to”

Próg dochodu na osobę uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1000 zł.

Załącznik nr 1A – wzór wniosku – wypełniają studenci, których sytuacja materialna oraz liczba osób w rodzinie nie uległa zmianie od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji materialnej lub osobowej w rodzinie należy ponownie wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu, wykazując dochody za 2020 r. oraz zmianę sytuacji materialnej i osobowej w rodzinie, która nastąpiła po złożeniu wniosku w semestrze zimowym.

 1. Załącznik nr 2wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (do wniosku należy dołączyć załączniki nr 13 i 14).
 2. Załącznik nr 3wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora (do wniosku należy dołączyć załączniki nr 13 i 14 oraz tabelę z wyliczoną średnią ocen – udostępnione poniżej).
 3. Załącznik nr 4wzór wniosku o przyznanie zapomogi (do wniosku należy dołączyć załączniki nr 13 i 14).
 4. Załącznik nr 5 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, przyznanych studentom.
 5. Załącznik nr 6zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.
 6. Załącznik nr 7zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa.
 7. Załącznik nr 8 oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 8. Załącznik nr 9 oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim, lub obiekcie innym niż dom studencki.
 9. Załącznik nr 10oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 10. Załącznik nr 11oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych.
 11. Załącznik nr 12 oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy.
 12. Załącznik nr 13 oświadczenie o tytule zawodowym i latach studiowania.
 13. Załącznik nr 14 Oświadczenie studenta dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych wymagane przy składaniu wniosków stypendialnych

 

 

Ważne:

Dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

W przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne student powinien dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

–  formie opłacanego podatku,

–  wysokości przychodu,

–  stawce podatku,

 – wysokości opłaconego podatku.

Obwieszczenie MRPiPS z 2021

Wniosek o zaświadczenie z OPS

 

Wykaz załączników (wyliczanie średniej) do wniosku o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3):

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 2 rok – stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 3 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 4 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 5 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia st. magisterskie uzupełniające 2 rok – niestacjonarne

Kosmetologia st. licencjackie 2 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia st. licencjackie 3 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia st. magisterskie 2 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo st. licencjackie 2 rok – stacjonarne

Pielęgniarstwo st. licencjackie3 rok – stacjonarne

UWAGA !!!

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora należy dołączyć również załączniki nr 13 i 14 (udostępnione powyżej).

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast