REGULAMIN STUDIÓW

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie

Lublin 2013


 

ROZDZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.
 1. Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków studiów i form studiów wyższych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie, zwaną dalej „Uczelnią”.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1) zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria, zajęcia projektowe, lub inne zajęcia, określone w planie studiów,
  2) prowadzący zajęcia – nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot przewidziany w planie studiów,
  3) promotor – opiekun naukowy będący nauczycielem akademickim, pod którego kierunkiem student przygotowuje pracę dyplomową,
  4) ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).
 3. Od decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich objętych niniejszym regulaminem studentowi przysługuje odwołanie do rektora.

 

§ 2.
 1. Studia odbywają się według programów kształcenia opracowanych i przyjętych przez rady wydziałów. Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.
 2. Opisy efektów kształcenia dla kierunku studiów innego, niż kierunki objęte określonymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wzorcowymi opisami efektów kształcenia, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy uchwala senat Uczelni.
 3. Częścią programu studiów są plany studiów. Plany studiów zawierają wykaz wszystkich przedmiotów, określenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizację w podziale na lata i semestry studiów, praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zalicza w okresie studiów jako zajęcia obowiązkowe lub nieobowiązkowe wybierane przez studenta, a także inne informacje na temat przedmiotów, w tym rygory (zaliczenia, egzaminy) oraz formę ich realizacji. Realizacja programu studiów może odbywać się także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie odrębnymi przepisami.
 4. Programy studiów określają m.in. treści nauczania, poszczególnych przedmiotów, które student powinien opanować w trakcie studiów, sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, zakres egzaminu dyplomowego oraz rodzaj i wymiar obowiązkowych praktyk dla kierunku, specjalności i formy studiów.

 

§ 3.
 1. Przyjęty program studiów lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
 2. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, za zgodą rektora podjętą w porozumieniu z promotorem.
 3. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.
 4. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza obszerne streszczenie w języku polskim.

 

§ 4.
 1. Plan studiów jest podstawą do opracowania rocznych lub semestralnych harmonogramów zajęć.
 2. Roczny lub semestralny harmonogram zajęć określa nazwę przedmiotu, nauczyciela akademickiego, który prowadzi zajęcia z tego przedmiotu, czas i miejsce zajęć.
 3. Harmonogram zajęć ustala dziekan i podaje do wiadomości co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.

 

 1. Prawa i obowiązki studenta

 § 5.

 1. Student ma prawo do:
  • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  • zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalno – bytowymi,
  • otrzymywania nagród i wyróżnień,
  • uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach zainteresowań prowadzonych przez Uczelnię,
  • rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu  z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  • uczestniczenia w zajęciach otwartych innych dziedzin nauczania i pozostałych zajęciach Uczelni,
  • korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach.
 2. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie stwarzanych przez Uczelnię możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodne z regulaminem studiów. W szczególności student jest zobowiązany do:
  • dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
  • uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go programem studiów w szczególności: ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, seminariach, zajęciach projektowych,
  • składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
  • przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni oraz troski o jej mienie, w szczególności przestrzegania regulaminów korzystania z laboratoriów oraz wszelkiego wyposażenia Uczelni,
  • terminowego opłacania czesnego oraz innych opłat związanych z przebiegiem studiów i informowania Uczelni o dokonanych wpłatach w trybie i formie określonej przez Uczelnię,
  • informowania Uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

  § 6.

 1. Student otrzymuje legitymację studencką i indeks, który dokumentuje przebieg jego studiów.
 2. Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że zezwala
  na to student lub odpowiednie przepisy prawne.

  

§ 7.

W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek zgłoszenia tego w formie pisemnej do dziekanatu. Student ma obowiązek wywiązania się ze wszystkich płatności wobec Uczelni obowiązujących do momentu pisemnego zgłoszenia rezygnacji.

 

 1. Organizacja studiów

 

 § 8.

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni.
 3. Rektor ustala, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, szczegółową organizację roku akademickiego, w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, terminy sesji egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach dydaktycznych, w tym przerwy wakacyjnej trwającej nie mniej niż 8 tygodni.
 4. Rektor ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego nie później niż trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.
 5. W trakcie trwania roku akademickiego rektor może, w uzasadnionych przypadkach, ogłosić dni
  lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
 6. Dziekan może, za zgodą rektora, ogłosić dla wydziału godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kierunków lub lat studiów.

 § 9.

 1. Dziekan może w porozumieniu z organami samorządu studenckiego powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów, a w razie potrzeby opiekunów grup studenckich lub praktyk.
 2. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.

 

 1. Zajęcia dydaktyczne

  § 10.

 1. Student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów obowiązkowych według planu studiów oraz z przedmiotów nieobowiązkowych wybranych przez studenta.
 2. Przedmioty nieobowiązkowe wybrane przez studenta stają się dla niego obowiązkowe z chwilą złożenia stosownej deklaracji. Niezaliczenie tych przedmiotów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej, chyba, że student uzyska zgodę dziekana na rezygnację z realizacji danego przedmiotu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 3. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony za zgodą rektora z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
 4. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność studenta wynosząca w ciągu semestru 3 godziny na każde 30 godzin zajęć.
 5. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zaświadczenie lekarskie.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek złożony na piśmie.
 7. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych w liczbie większej niż dopuszczono w ust. 4, dziekan podejmuje decyzję o możliwości kontynuowania zajęć w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
 8. Student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości  w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.

 § 11.

 1. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 2. Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w tym zakresie może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.

 

 § 12.

 1. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
 2. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
 3. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, dziekan na wniosek studenta może:
 • zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
 • ustalić indywidualną organizację studiów,
 • wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
 1. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.
 2. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, dziekan może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
 3. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.

 

 1. Egzaminy i zaliczenia

 

 § 13.

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, z zastrzeżeniem ust.2, o ile zasady zaliczeń danego przedmiotu nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń, podaje prowadzący zajęcia na początku semestru. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, nauczyciel akademicki przeprowadzający egzamin podaje zakres i formę egzaminu.
 3. Student może uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów danego semestru w następujących trzech terminach:
 • w czasie trwania semestru (termin zerowy),
 • w czasie sesji egzaminacyjnej,
 • w czasie sesji poprawkowej.
 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innym terminie, niż wymienione w ust. 3.
 2. Harmonogram egzaminów w sesji zimowej i letniej ustala dziekan i podaje do wiadomości
  co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia zajęć w danym semestrze.

 

 § 14.

 1. W przypadku uzyskania na zaliczeniu lub egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania dwóch zaliczeń i egzaminów poprawkowych z każdego przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej.
 2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbyć się wcześniej niż po upływie 7 dni od daty pierwszego egzaminu.
 3. Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć obowiązkowych z powodu braku obiektywizmu prowadzącego zajęcia, ma prawo w ciągu 7 dni zwrócić się do dziekana z umotywowanym wnioskiem o sprawdzenie uzyskanych wyników.
 4. Powołana przez dziekana komisja podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zaliczenia zajęć obowiązkowych po sprawdzeniu, czy student spełnił wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia.

 

§ 15.

 1. Nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie student obowiązany jest usprawiedliwić w terminie tygodnia od dnia zaliczenia lub egzaminu.
 2. W razie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie w pierwszym lub drugim terminie, przysługuje mu odpowiednio jeden lub dwa terminy egzaminów.

 

 § 16.

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań (zaliczenie zajęć, egzaminów, praktyk) określonych w planie studiów.
 3. Plan studiów nie może przewidywać w semestrze więcej niż 5 egzaminów, a w ciągu roku łącznie nie więcej niż 8 egzaminów.
 4. Student składa egzamin u prowadzącego zajęcia, bądź u osób wyznaczonych przez dziekana.
 5. Obowiązkiem studenta jest uzyskanie do końca semestru wszystkich wpisów z zaliczeń i egzaminów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta oraz złożenie obu dokumentów w dziekanacie w wyznaczonym terminie.
 6. Zaliczenie semestru stwierdza dziekan wpisem do indeksu.

 

 § 17.

 1. Praktykę zawodową student odbywa w zakresie i wymiarze określonym w planie studiów i programie studiów.
 2. Terminy praktyk określa dziekan i podaje do wiadomości studentów.
 3. Dziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana zalicza studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Zaliczenie praktyki potwierdza się wpisem do indeksu.
 4. Dziekan zwalania studenta z obowiązku odbycia praktyki na warunkach określonych przez senat.
 5. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia całości lub części praktyki studenta, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie nauczania dla danej praktyki.
 6. W przypadku niezaliczenia przez studenta praktyki przewidzianej w planie studiów, dziekan może zezwolić na odbycie praktyki w następnym roku akademickim.

 

 § 18.

 1. W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu student, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności formy, trybu lub przebiegu egzaminu może złożyć do dziekana wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy lub na wniosek egzaminatora.
 3. W skład trzyosobowej komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego wchodzi dziekan jako przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona, oraz dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego.
 4. Na wniosek studenta w skład komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego może wejść jako obserwator przedstawiciel samorządu studenckiego.
 5. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej.
 6. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który w szczególności, w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej, powinien zawierać jej uzasadnienie.
 7. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.

 

 § 19.

 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru dziekan podejmuje decyzję o:
 • warunkowym wpisie na następny semestr studiów,
 • zezwoleniu na powtarzanie semestru studiów,
 • zezwoleniu na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów,
 • skreśleniu z listy studentów.
 1. Decyzję w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1-3 dziekan podejmuje na wniosek studenta.

 

 § 20.

 1. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy i terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
 2. W celu zmiany sposobu składania egzaminu dziekan może wyrazić zgodę studentowi niepełnosprawnemu m.in. na :
 • przedłużenie czasu trwania danego egzaminu,
 • zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
 • zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
 • zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
 • uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
 1. Przepisy określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.

 

 1. Powtarzanie semestru

 

 § 21.

 1. Dany semestr studiów można powtarzać nie więcej niż dwa razy, z wyjątkiem pierwszego i drugiego semestru, które mogą być powtarzane tylko raz.
 2. Studentowi powtarzającemu semestr uznaje się wszystkie pozytywne oceny uzyskane z przedmiotów w semestrze ubiegłym, o ile program tych przedmiotów nie uległ zmianie.
 3. W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza dany przedmiot. W uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na złożenie przez studenta egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu bez konieczności jego powtarzania.

 

 1. Skala ocen

 

 § 22.

 1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych programem studiów kończą się wystawieniem oceny, chyba że program studiów przewiduje inaczej.
 2. Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiotów stosuje się następujące oceny:
  • bardzo dobry (5),
  • dobry plus (4,5),
  • dobry (4),
  • dostateczny plus (3,5),
  • dostateczny (3),
  • niedostateczny (2).
 3. Ocena z każdego przedmiotu z zaliczenia i z egzaminu wpisywana jest do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu (odpowiednio: zaliczeniowego i egzaminacyjnego).
 4. Średnią ocen z danego semestru, roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z danego okresu.

 

 § 23.

 1. W Uczelni jest wprowadzony system punktów zaliczeniowych zgodnie ze standardami ECTS.
 2. W systemie punktów zaliczeniowych ECTS ustala się wartość liczbową określająca nakład pracy, jaką zobowiązany jest wykonać student, aby uzyskać zaliczenia danego przedmiotu.
 3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie 30 punktów.

 

 1. Wpis warunkowy

 

 § 24.

 1. Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż dwa niezaliczone
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o wpisie na następny semestr przy większej liczbie brakujących zaliczeń.
 3. Student składa wniosek do dziekana o zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym najpóźniej w terminie, w którym powinien być zaliczony semestr.
 4. Student, który uzyskał wpis warunkowy na semestr następny, jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących zaliczeń i egzaminów w okresie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć wpis warunkowy do dwóch miesięcy na wniosek studenta.
 6. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli uzupełnienie zajęć z jednego przedmiotu nie jest możliwe
  ze względu na ich charakter lub organizację procesu nauczania, dziekan może udzielić zgody
  na uzyskania zaliczenia tego przedmiotu w terminie późniejszym, niż określony w ust. 4 i 5.
 7. W przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym, student zostaje skreślony z listy studentów lub na jego wniosek, skierowany na powtarzanie semestru.

 

 1. Indywidualna organizacja zajęć

 

 § 25.

 

 1. Student za zgodą dziekana w szczególnych przypadkach może studiować według indywidualnej organizacji zajęć w semestrze.
 2. Przyznanie indywidualnej organizacji zajęć upoważnia studenta do ubiegania się o całkowitego lub częściowego zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku.
 3. Student, który otrzymał zgodę na indywidualną organizację zajęć w semestrze przystępuje do sesji egzaminacyjnej na zasadach ogólnych.
 4. Przyznanie indywidualnej organizacji zajęć w semestrze nie powoduje przedłużenia terminu zaliczenia semestru.
 5. Szczegółowe warunki i zasady studiowania, w trybie o którym mowa w pkt.2 określa Rada Wydziału.

 

 1. Indywidualna plan studiów

 

 § 26.

 1. Studenci wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, tj. osiągający średnią ocen
  co najmniej 4,2 i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, mogą studiować według indywidualnego planu studiów i programu studiów na zasadach określonych przez rektora.
 2. Studia odbywane według indywidualnego planu studiów i programu studiów mogą prowadzić
  do skrócenia czasu ich trwania.
 3. W wyjątkowych sytuacjach dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu studiów także w przypadkach innych niż określone w ust. 1.
 4. Po wyrażeniu zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu studiów, Dziekan przydziela studentowi opiekuna naukowego.
 5. Opiekun naukowy, o którym mowa w ust. 4, ustala szczegółową organizację studiów w porozumieniu z prowadzącymi przedmioty.

 

 § 27.

 1. Dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów do realizacji obowiązującego w Uczelni planu studiów, w terminach i formach dostosowanych do szczególnych okoliczności życiowych.
 2. W przypadku wcześniejszej realizacji planu studiów danego semestru, dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu studenta na wyższy semestr.

 

 1. Zmiana uczelni, formy lub kierunku studiów

 

 § 28.

 1. Student może przenieść się na inną uczelnię po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Uczelni.
 2. Za zgodą dziekana student innej uczelni, w tym także zagranicznej, może zostać przyjęty na studia w Uczelni.
 3. Student, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek przedstawienia pełnych informacji o osiągnięciach uzyskanych w innej uczelni, aby umożliwić ich przeniesienie, zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem studiów.
 4. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach studiów.


 § 29.

 1. Student wypełniający wszystkie obowiązki związane z tokiem podstawowych studiów może,
  za zgodą dziekana, studiować na kilku kierunkach, także w innych uczelniach, jednak nie wcześniej niż od drugiego roku studiów.
 2. Student może za zgodą dziekana zaliczać przedmioty z innych kierunków i specjalności, także w innych uczelniach.
 3. Student innej uczelni może uczestniczyć w zajęciach odbywających się w Uczelni, za zgodą dziekana.

 

 § 30.

 1. Za zgodą rektora student może zmienić kierunek lub formę studiów w Uczelni. Przy zmianie kierunku lub formy studiów student jest obowiązany do złożenia egzaminów i uzyskania zaliczeń wynikających z różnic programowych.
 2. Jeżeli warunkiem przyjęcia na dany kierunek studiów jest spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, student może zostać przyjęty na ten kierunek, o ile spełnia kryteria, obowiązujące w roku akademickim, w którym został złożony wniosek o zmianę kierunku.
 3. Dziekan może odmówić wyrażenia zgody na zmianę kierunku studiów w szczególności z uwagi
  na obowiązujący limit przyjęć na dany kierunek

 

 1. Urlop

 

 § 31.

 1. Student może otrzymać urlop od zajęć w Uczelni w przypadku ważnych okoliczności życiowych, w szczególności z powodu:

1) długotrwałej choroby,

2) urodzenia dziecka i konieczności opiekowania się nim,

3) innych ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych.

 1. Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy (semestralny) lub długoterminowy (roczny). Urlopu, na pisemny wniosek studenta, udziela dziekan. Urlopu udziela się bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających wniosek o jego udzielenie, urlopu nie udziela się wstecz.
 2. Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do dokumentów rejestrujących przebieg studiów.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może udzielić urlopu na okres dłuższy niż określony w ust. 2.
 4. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego ukończenia studiów i może nakładać na studenta obowiązek zaliczenia różnic programowych.
 5. W trakcie urlopu student jest zwolniony z obowiązku opłacania czesnego.

 

 § 32.

 1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w zakresie określonym przepisami ustawy i regulaminu pomocy materialnej.
 2. W trakcie urlopu student może, za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych brać udział w zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.

 

 1. Skreślenie z listy studentów i wznowienie studiów

 

 § 33.

 1. Dziekan skreśla z listy studenta, który:

1) zrezygnował ze studiów,
2) został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

 1. Dziekan może skreślić z listy studentów w przypadku:
  • stwierdzenia braku postępów w nauce,
  • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
  • nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 

 1. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

 § 34.

 1. Osoba, która na mocy prawomocnej decyzji została skreślona z listy studentów, może wystąpić
  do rektora o zgodę na wznowienie studiów.
 2. Student wznawiający studia zostaje wpisany na semestr studiów, z którego został skreślony.
 3. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu, o którym mowa w § 32 ust. 2 pkt 3, może wznowić studia po uregulowaniu wszystkich płatności
 4. Wznowienie studiów przez osobę, która została skreślona z listy studentów na pierwszym roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach decyzję o ponownym przyjęciu na pierwszy rok studiów na innych zasadach podejmuje
 5. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta wznawiającego studia zaległości wynikających z różnic w programach nauczania.

 

 1. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

 § 35.

 1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego. Obowiązek spełnienia tych warunków traktowany jest jako część planu studiów ostatniego roku studiów.
 2. Złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego powinno nastąpić do końca ostatniego semestru studiów, tzn. do końca lutego dla studiów kończących się w semestrze zimowym i do końca września dla studiów kończących się w semestrze letnim.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 2.
 4. Przez pracę dyplomową rozumie się pisemną pracę licencjacką lub magisterską, z zastrzeżeniem ust.5. Oprócz pisemnej formy pracy dyplomowej student składa pracę w formie elektronicznej.
 5. Na wniosek właściwej rady wydziału senat może ustalić, że praca dyplomowa na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, może mieć formę prezentacji multimedialnej. W takim przypadku senat ustala również warunki, które powinna spełniać prezentacja multimedialna.

 

 § 36.

 1. Dziekan wyznacza studentowi promotora, który ustala w uzgodnieniu ze studentem temat w zakresie wybranej przez niego specjalności.
 2. Na wniosek studenta, dziekan może dokonać zmiany promotora.
 3. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:

1) kierunek studiów i specjalność,

2) zainteresowania studenta,

3) realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta.

 

 § 37.

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent.
 2. W przypadku gdy jedna z ocen jest niedostateczna, dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta.
 3. Ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez osoby określone w ust. 1, według skali określonej w § 22 ust. 2 regulaminu. W przypadku określonym w ust. 2, praca uzyskuje ocenę pozytywną, jeżeli średnia ocen wynosi co najmniej 2,71.

 § 38.

 1. Decyzje o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków:
  • uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wynikających z planu studiów i programu nauczania obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia,
  • wywiązanie się studenta ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, a w szczególności: brak zaległości w opłatach za naukę, posiadanie wszystkich wpisów w indeksie i kartach okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie z biblioteką,
  • uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta na temat pracy dyplomowej,
  • złożenie w dziekanacie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej.
 2. Praca dyplomowa powinna być złożona w dziekanacie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana. Dyplomowa komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z trzech osób, w tym z promotora i recenzenta. Przewodniczącym dyplomowej komisji egzaminacyjnej może być: rektor, prorektor, dziekan, prodziekan lub kierownik katedry.
 4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 5. W trakcie egzaminu dyplomowego student:
  • prezentuje i odpowiada na pytania związanie ze swoją pracą dyplomową,
  • odpowiada na pytania z zakresu obowiązującego go ogólnego programu studiów.
 1. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę egzaminu dyplomowego według skali ocen określonej w § 22 ust. 2.
 2. Po egzaminie dyplomowym dyplomowa komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie. Ostateczny wynik studiów stanowi: ½ średniej ocen z egzaminów
  i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów oraz po ¼ oceny za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

 

 § 39.

 1. Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego na uzasadniony pisemnie wniosek studenta lub promotora. Egzamin ten przeprowadza się w trybie i na takich samych zasadach jak w przypadku egzaminów zamkniętych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego przepisu.
 2. Wniosek powinien być złożony z chwilą składania przez studenta pracy w dziekanacie. We wniosku należy wskazać osoby, które zgodnie z wolą dyplomanta lub promotora mogą uczestniczyć w egzaminie dyplomowym.
 3. Informacje o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza się na tablicy ogłoszeń lub w innej formie co najmniej na tydzień przed terminem egzaminu.
 4. Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej.
 5. Uczestnicy egzaminu dyplomowego otwartego mogą brać udział w dyskusji związanej z tematem pracy.
 6. Uczestnicy egzaminu dyplomowego otwartego nie będący członkami komisji nie mogą zadawać pytań egzaminacyjnych dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin. W części niejawnej komisja ustala:
  • ocenę końcową pracy dyplomowej,
  • ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta doty­czących pracy dyplomowej i pytań z zakresu obowiązującego go ogólnego programu studiów),
  • ocenę końcową ukończenia studiów.

 

  § 40.

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, dziekan na wniosek studenta wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
 2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później, niż sześć miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję
  o skreśleniu studenta z listy studentów.

 

 § 41.

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
  • do 3,25 – dostateczny (3,0)
  • od 3,26 – dostateczny plus (3,5)
  • od 3,76 – dobry (4,0)
  • od 4,26 – dobry plus (4,5)
  • od 4,51 – bardzo dobry (5,0)

 

 1. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład dyplomowej komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów.
 2. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

 

15.Udział uczniów szkół średnich w zajęciach

 

 § 42.

 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich, zwani dalej „uczniami” mogą składać do dziekana wybranego Wydziału wniosek o uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
 2. Decyzję o uczestniczeniu ucznia w zajęciach podejmuje dziekan właściwego Wydziału po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 3. Udział uczniów w zajęciach może być odpłatny. Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustala kanclerz.
 4. Uczniowie dopuszczeni do uczestniczenia w zajęciach mają prawo do korzystania
  z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników
  i organów. Mogą również uczestniczyć w działalności studenckich kół naukowych.
 5. Uczniowie obowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni.
 6. Zaliczenie uczniom zajęć następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
  i jest zapisywane w karcie osiągnięć ucznia. Dziekan może ustalić indywidualny tryb zaliczania zajęć przez uczniów.
 7. Uczniowie przyjęci na studia na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyli poprzednio, jeśli
  w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji. Decyzję podejmuje dziekan na wniosek prowadzącego zajęcia.
 8. Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć jeśli dziekan na wniosek prowadzącego uzna, że uzyskane efekty kształcenia są wystarczające.

 

 

 1. Przepis końcowy

  § 43.

Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014.