Zapytanie ofertowe na rozbudowę budynku dydaktycznego WSSP w Lublinie

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku dydaktycznego Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie mieszczącego się przy ul. Choiny 2 w Lublinie o nowy segment mieszczący Centrum Nauk Medycznych.

W zakres inwestycji wchodzi:
– rozbudowa budynku dydaktycznego z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan. i p.poż, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewcza, elektryczne i teletechniczne)
– budowa dojść i dojazdów do istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
– budowa stanowisk postojowych
– montaż wiaty śmietnikowej
– budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej
– budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
– budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i separatorem substancji ropopochodnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do zapytania ofertowego
nr 1/Rozbudowa/2021

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 4 – Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik 5 – Projekt architektoniczno-budowlanyCzcionka / Font
Kontrast / Contrast