‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎

FORMULARZ REKRUTACYJNY

‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:

‏‏‎
Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego paszport).

‏‏‎
Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola z siedzibą w Lublinie ul. Choiny 2, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎

KIERUNEK STUDIÓW

‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎

‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎

DANE OSOBOWE

‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎

Pole obowiązkowe dla kandydatów z Polski.

Aby przejść dalej, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola z siedzibą w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem – iod@wssp.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : - realizacji procesu kształcenia, - dokumentacji przebiegu studiów, - wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Dz.U.2017.2183 t.j.,) - monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: - organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, -prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, -realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, -prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, 5 przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast