Przyjmujemy bez egzaminów!!!

Decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń!!!

REKRUTACJA 


NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – SEMESTR LETNI

 

Uwaga!!!  

W bieżącej rekrutacji wiele atrakcyjnych promocji!

 

Informacji o naborze na studia udziela Biuro Rekrutacji

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin pokój 29

tel. +48 81 448 08 20, +48 81 740 72 40 w.46

 

e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

wypełniony formularz podania do rektora

podania do pobrania:
– podanie na kierunek fizjoterapia – pobierz
– podanie na kierunek
turystyka i rekreacja –  pobierz

odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B /suplement)

(Cudzoziemcy – dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)

świadectwo dojrzałości

(Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)

zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunek Fizjoterapia/ – skierowanie do pobrania
(Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia),

dowód osobisty

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),

4 zdjęcia

przynajmniej jedna fotografia – barwna

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) / STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

wypełniony formularz podania do rektora

 • podania do pobrania:
 • – podanie na kierunek ekonomia – pobierz
  – podanie na kierunek filologia angielska z lingwistyką stosowaną –  pobierz
  podanie na kierunek fizjoterapiapobierz
  podanie na kierunek kosmetologiapobierz
  podanie na kierunek turystyka i rekreacjapobierz
  podanie na kierunek wychowanie fizycznepobierz

świadectwo dojrzałości

(Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)

świadectwo ukończenia szkoły średniej

kserokopia potwierdzona przez Uczelnię

zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Kosmetologia, Wychowanie fizyczne/ –

(Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia, Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne),

dowód osobisty

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię)

4 zdjęcia

przynajmniej jedna fotografia – barwna

STUDIA PODYPLOMOWE

wypełniony formularz podania do rektora

odpis dyplomu studiów wyższych

(Cudzoziemcy – dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)

zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy

o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Odnowa biologiczna – Fizjoterapia –skierowanie do pobrania,
(Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia),

dowód osobisty

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię)

3 zdjęcia

Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną.

Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.

Sprawdź opłaty
Informatory WSSP

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM


FIZJOTERAPIA
studia II stopnia /2 letnie studia magisterskie/
studia jednolite  magisterskie /5 letnie/

 

KOSMETOLOGIA
studia I stopnia /licencjackie/

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia /licencjackie/

 

PIELĘGNIARSTWO
studia I stopnia /licencjackie/

 

TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia /licencjackie/
studia II stopnia /magisterskie/

– Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
– Hotelarstwo i gastronomia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia I stopnia /licencjackie/

 

EKONOMIA
studia I stopnia /licencjackie/

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM


PHYSIOTHERAPY
Long-cycle studies

 

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Bachelor degree

 

TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Bachelor degree

 

INTERNATIONAL TOURISM
Master degree

 

SPORT SCIENCE
Bachelor degree

 

NURSING
Bachelor degree

 

BEAUTY SCIENCE
Bachelor degree

PROGRAM 2+1


FIZJOTERAPIA

 

TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia /licencjackie/

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia I stopnia /licencjackie/